Back

ⓘ Obra pública
                                               

Quadre

Vegeu també: quadrat "Quadre" té aquests significats: Quadre sinòptic, eina que permet organitzar i interrelacionar idees i conceptes per mitjà de símbols i representacions gràfiques Quadre bicicleta, part central duna bicicleta que proporciona una base on se situen els components principals del vehicle Quadre o frame, unitat mínima, en forma dimatge estàtica, en què es pot descompondre una seqüència de vídeo Quadre o pintura, obra pictòrica Quadre de comandament Quadre Nacional dAtribució de Freqüències, instrument per assignar als diferents serveis de radiocomunicacions les diferents ban ...

Obra pública
                                     

ⓘ Obra pública

En sentit ampli sanomena obra pública a tot treball de construcció promogut per una administració pública. En un sentit més estricte, es fa servir el terme per referir-se a les obres dinfraestructures i als treballs denginyeria civil en general.

Entre les principals obres públiques podem trobar:

 • Infraestructures relacionades amb el cilce de laigua.
 • Infraestructures de defensa antigament, lobra pública més important duna ciutat era la muralla.
 • Infraestructures de transport, que inclou el transport per carretera, el transport marítim o fluvial, el transport aeri aeroports i el transport per canonades per exemple, oleoductes.
 • Infraestructures urbanes, incloent carrers, parcs, xarxes de distribució, etc.
                                     

1. Adjudicació

Tot i que és possible que ladministració executi directament obres públiques amb treballadors que depenen directament daquesta administració, això es dóna molt poc sovint i gairebé es limita al petits treballs de manteniment, com per exemple el realitzats per les brigades municipals. El més habitual és que ladministració contracti les obres a constructors privats. La selecció del contractista i les formes dels contractes es troben fortament regulades pel diferents normes de dret administratiu ; aquesta regulació pretén garantir la transparència del procés de selecció del contractista i protegir els interessos econòmics de ladministració. Els tipus de procés de selecció del contractista són:

 • Obres de molt petita quantia; sovint en aquest cas ladministració ha de demanar un nombre mínim de pressupostos abans de triar, si bé aquest requisit que pot acabar complint-se només formalment.
 • Subhasta: sadjudica el contracte a lempresa que hagi fet loferta més econòmica.
 • Concurs: es té en compte loferta econòmica però també daltres factors. Suposa un grau de discrecionalitat per part de ladministració més gran que la subhasta.
 • Adjudicació directa: un òrgan de ladministració tria directament el contractista que executarà lobra. Suposa el grau màxim de discrecionalitat de ladministració. Sadmet en alguns casos especials, com ara
 • Obres complementàries a daltres que ja shan adjudicat: per exemple, si en el transcurs de la construcció dun pont es fa necessària la construcció duna fonamentació especial no prevista al projecte original, pot ser convenient adjudicar-la directament la mateixa empresa que està construint el pont.
 • Obres en què calgui mantenir secret sobre el projecte per raons de seguretat, com ara les instal lacions militars i policials, ja que per fer un concurs o una subhasta caldria fer públic el projecte perquè hi tinguessin accés els constructors que pretenguessin presentar ofertes.

La llei mira devitar la contractació directa sempre que sigui possible, ja que lelevada discrecionalitat que presenta obre la porta la indefensió del contractista i la corrupció. Per exemple, alguns dels escàndols de corrupció vinculats a lexdirector de la Guàrdia Civil Luís Roldán es relacionen amb ladjudicació directa dobres de casernes i daltres instal lacions a canvi de comissions il legals.

                                     
 • influencien l acció política Obra pública treball de construcció promogut per una administració pública Opinió pública conjunt de creences, discursos
 • aquesta condició, tota obra no publicada ni registrada que haja passat la vida de l autor més 70 anys, tota obra no publicada ni registrada amb autor
 • L obra pública i monumental de Joan Miró és el conjunt d obres de Joan Miró present a espais públics i semipúblics. Aquesta llista no inclou els projectes
 • El Premi a la millor obra estrangera publicada a Espanya del Saló Internacional del Còmic de Barcelona és un premi anual que s entrega des de 1989 i recompensa
 • la comunitat Vigilància de la salut pública investigació, control de riscos i possibles danys a la salut pública Promoció de la salut Participació de
 • Generalitat de Catalunya. Què és? - Història Obra Cultural Balear. Què és? - Actualitat Obra Cultural Balear. 30.000 persones formen a Palma de
 • clau pública un usuari té un parell de claus una clau pública i una clau privada. La clau privada es manté secreta, mentre que la clau pública es pot
 • en francès, Caligula és una obra de teatre en quatre actes del dramaturg francès Albert Camus publicada el 1944. L obra mostra a Calígula, emperador
 • Una obra de referència o obra de consulta és un llibre, obra periòdica o una publicació electrònica en la qual una persona pot fer referència per confirmar

Users also searched:

...

Savança una nova fase de remodelació de lavinguda dEnclar per.

DELS OBSTACLES I LES OBRES EN LA VIA PÚBLICA. 1. dobres i o obstacles, que representin un perill per la circulació dels vehicles i o dels vianants, la. Els contractistes dobra demanen al Govern que no comprometi la. Edicte del 25 9 2019 pel qual es fa pública la licitació de les obres de millora de drenatge la CG 3, al revolt de la serra de l Honor, plec de.


...