Back

ⓘ Dret
                                               

Dret

El dret és un ordre jurídic que sexpressa normativament per regir una societat, regular-ne la conducta i resoldren els conflictes inspirats en els postulats de la justícia. Lestudi del concepte del dret el fa una branca anomenada filosofia del dret. La paraula dret deriva de la veu llatina directum ", que significa "el que està conforme la regla, la llei, la norma", o com expressa Villoro Toranzo, "el que no es desvia ni a un costat ni cap altre." Ara bé, aquesta associació safirma definitivament quan la paraula vulgar "directum" suplanta lantiga llatina, dorigen desconegut ius ", fenomen ...

                                               

Acte jurídic

Un acte jurídic és el fet, humà, voluntari o conscient i lícit, que té per fi immediat establir entre les persones relacions jurídiques, crear, modificar o extingir drets i obligacions. Lacte jurídic produeix una modificació en les coses o al món exterior perquè així ho ha disposat lordenament jurídic. Perquè es doni lacte jurídic no nhi ha prou que hi hagi un subjecte i un objecte amb prou capacitat, es necessita alguna cosa que els posi en relació, establint un llaç o un vincle que els uneixi, fent passar la relació jurídica de lestat de possibilitat a lestat dexistència. Aquest tercer e ...

                                               

Administrador

La funció de l administrador o administradors és la de gestionar una societat anònima. Transformen els acords de les juntes generals daccionistes en fets. Poden ser socis, normalment són els socis majoritaris o professionals. Els trien els socis a les juntes generals daccionistes. Per llei, el període de gestió té un màxim de 5 anys, cada 5 anys es reuneixen els socis la Junta General dAccionistes i se naprova un de nou. Amb la possibilitat de renovar lanterior. Té el deure dassolir responsabilitats i no pot actuar amb negligència, ni abusar de les seves facultats com tampoc actuar amb mal ...

                                               

Afinitat (dret)

L afinitat, en dret i en antropologia cultural, és la relació de parentiu creada o que existeix entre dues persones com a resultat del matrimoni dalgú. És la relació que cada part dun matrimoni té amb les relacions de laltra persona, però no cobreix la relació matrimonial en si mateixa. Les lleis, tradicions i costums relacionats amb l’afinitat varien considerablement, de vegades poden cessar amb la mort d’una de les persones de la parella i de vegades amb el divorci de les parelles matrimonials. A més del parentiu per matrimoni, lafinitat de vegades també pot incloure el parentiu per adop ...

                                               

Cas Saúl Luciano contra RWE

El cas Saúl Luciano contra RWE és un cas de demanda per justícia climàtica portada a terme pel petit camperol Saúl Luciano contra la transnacional energètica alemanya Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk per la seva responsabilitat al desglaç de les glaceres de la Cordillera Blanca, a Perú, com a conseqüència del canvi climàtic antropogènic. Les glaceres amenacen desbordar la llacuna de Palcacoha, produint la pèrdua de vides i de recursos materials la ciutat i província de Huaraz.

                                               

Ciència del Dret

La ciència del dret o ciència jurídica és la disciplina científica que té per objecte lestudi, la interpretació, integració i sistematització duna ordenació jurídica per la seva justa aplicació. A diferència de les Ciències del Dret, aquesta disciplina comprèn, especialment, lestudi del dret positiu. És lobjecte principal destudi a les facultats de Dret.

                                               

Clàssic de les lleis

El Fajing o Clàssic de les lleis o Cànon de les lleis és un treball atribuït a Li Kui, un erudit legalista que va viure a lEstat de Wei durant el període dels Regnes Combatents de la història xinesa. És el primer cànon jurídic definitiu de lantiga Xina i va esdevenir la base de totes les obres legals posteriors.

                                               

Confino di polizia

El confino di polizia o confino va ser una mesura preventiva prevista pel sistema jurídic italià durant el Regne dItàlia. Les autoritats de seguretat pública podien imposar a partir duna denúncia d’un particular o d’ofici fins i tot sense necessitat dun judici regular una condemna per un delicte previst al codi penal italià. Va ser abolida després del naixement de la República italiana per ser inconstitucional.

                                               

Declaració de drets (document legal)

Els catàlegs de drets i deures dels ciutadans de les comunitats autònomes espanyoles inclosos en els estatuts dautonomia poden estar inserts en el propi estatut, remitits a una Carta de Drets posterior o una opció mixta. Les comunitats autònomes que optaren per especificar en el seu estatut que posteriorment shauria delaborar una carta de drets per a especificar o ampliar els drets recollits en lestatut foren Navarra, País Basc, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Les lleis basca i navarresa foren reformades diverses vegades: El cas dEuskadi fou la Llei 10/2000, de 27 de desem ...

                                               

Delegat

Delegat, segons el DIEC, és la persona a qui se li encarrega de fer alguna cosa per part de qui té realment el poder o autoritat per a fer-ho. Així, la persona que té poder o autoritat per a fer una cosa, pot delegar el seu poder de maneres diferents: totalment o parcialment, indefinidament o temporalment. En qualsevol cas, la persona que té lautoritat originària conserva lautoritat i és qui pot decidir quan, com i a qui cedeix el seu poder, o part del seu poder. Les administracions públiques acostumen a nomenar delegats per a gestionar les competències pròpies de ladministració en àmbits ...

                                               

Diccionari Jurídic Català

El Diccionari Jurídic Català és un diccionari especialitzat en línia que entrà en servei el 2011. Té lorigen en una iniciativa del 1996 de la Fundació Jaume Callís, on va coincidir que un dels seus patrons, Josep Maria Mas Solench era també el president de la Societat Catalana dEstudis Jurídics, filial de lInstitut dEstudis Catalans IEC, una entitat que finalment es va fer càrrec de lobra, i nassumí el cost i la direcció de lelaboració, en la qual van participar uns 350 especialistes, entre redactors i correctors. El Diccionari Jurídic Català ha estat el resultat duna iniciativa de més de ...

                                               

Dret col·laboratiu

El dret col laboratiu és un mètode de resolució alternativa de conflictes, Aquest mètode va sorgir al 1990 als Estats Units de la iniciativa de Stuart Webb, un advocat de família de Minneapolis, que estava fart del sistema de confrontació que presidia els litigis jurisdiccionals amb el referent omnipresent dels jutges, de les construccions tèrboles dalguns lletrats, i de la presència passiva i sovint estupefacta dels clients, -malgrat que el conflicte els afectava a ells directament-. Webb estava determinat a abandonar la seva professió i tancar el despatx tot i que li funcionava molt bé q ...

                                               

El Butlletí de lÍndia

El Butlletí de lÍndia és un diari públic i un document legal autoritzat del Govern de lÍndia, publicat setmanalment pel Departament de Publicacions, Ministeri dHabitatge i Afers Urbans. Com a diari públic, el Butlletí imprimeix avisos oficials del govern. És de contingut autèntic, exacte i estrictament dacord amb les polítiques i decisions del Govern. El butlletí està imprès pel Govern de lÍndia Press. Els butlletins ordinaris es publiquen regularment setmanalment un dia determinat de la setmana, mentre que els Butlletins extraordinaris es publiquen cada dia segons la urgència dels assumpt ...

                                               

Hús-brenna

Hús-brenna era una manera de prendres la justícia unilateralment amb lincendi intencionat cap a un rival, la seua família i béns durant conflictes polítics o revenges amb lúnic objectiu dassassinar, en ledat mitjana escandinava. Per cometre aquest acte, un grup datacants incendiaven la casa on residia loponent, a vegades apilant fusta, arbusts i altres materials combustibles a lexterior dun habitatge li calaven foc. Normalment solien envoltar la casa per prevenir que ningú en pogués escapar, tot i que les sagues nòrdiques informen que no era estrany permetre a dones, ancians i menors que n ...

                                               

Informàtica jurídica

Disciplina que sencarrega de laplicació dels coneixements informàtics en el dret, creant un mitjà més eficient i dinàmic per a lexecució de les lleis en general. La informàtica jurídica es divideix en tres àrees: Informàtica jurídica de decisió. Informàtica jurídica documental. Informàtica jurídica de gestió.

                                               

Juris Doctor

Als Estats Units, Canadà i Puerto Rico, entre altres països, es denomina Juris Doctor al primer títol universitari en dret, que sofereix només a nivell de postgrau, comunament conegut com el J.D. Aquest és diferent del "Doctor en Lleis" que sol ser un títol honorari. Per ser admès a programes de juris doctor, cal haver completat els primers anys destudi universitari, coneguts en aquestes nacions com bachelors degree títol de grau o llicenciatura. Mentre que en la majoria dels països de parla hispana els estudiants interessats a ser advocats poden iniciar aquesta carrera des de linici de la ...

                                               

Justícia climàtica

La justícia climàtica és el que persegueix lactuació judicial per a determinar la responsabilitat jurídica i establir obligacions i sancions respecte el canvi climàtic. És un tipus de justícia ambiental. Hi ha casos de denúncies i querelles climàtics. És important destacar que els perjudicats pel canvi climàtic solen ser els menys responsables del desenvolupament daquest. El concepte de justícia en el cas de la justícia climàtica és aproximat des de lequitat. Les normes poden ser vinculants fonamentant-se en el dret internacional no sent directrius i/o recomanacions.

                                               

Marge dapreciació

El marge dapreciació, o també conegut en alguns casos com el marge de discrecionalitat, és una doctrina jurídica dampli abast en el dret internacional dels drets humans. Va ser elaborada pel Tribunal Europeu de Drets Humans per a jutjar si un Estat que és part del Conveni Europeu de Drets Humans ha de ser sancionat per limitar el gaudi dels drets. La doctrina permet al Tribunal conciliar les diferències pràctiques en laplicació dels articles del Conveni. La doctrina permet al Tribunal conciliar les diferències pràctiques en laplicació dels articles de la Convenció.

                                               

Núria Terribas i Sala

Núria Terribas i Sala és una jurista especialitzada en bioètica amb una trajectòria de gairebé 30 anys en aquest àmbit, en el qual que ha publicat nombrosos escrits, ha dirigit o participat en diferents institucions, i exerceix igualment en la docència universitària. És directora de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols al Centre d’Estudis Sanitaris i Socials CESS, la Universitat de Vic UVIC-UCC, és Vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya CBC, i membre del Comitè Nacional de Bioètica dAndorra CNBA. A més, també és membre i assessora legal dun bon nombre de comitès dètica dinst ...

                                               

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda és una expressió llatina que significa" els pactes shan de complir”. És una expressió utilitzada en el món jurídic i que expressa un dels principis fonamentals del Dret. És un principi universal, dorigen consuetudinari, incorporat explícitament en alguns textos legals i sobretot en la jurisprudència tan internacional com nacional. De fet, aquest principi és la base de la seguretat jurídica en làmbit del dret contractual, tan si ens referim a contractes civils o mercantils, com a contractes administratius, tractats internacionals, etc. Perquè, en efecte, la base de quals ...

                                               

Psicologia jurídica

La psicologia jurídica és una àrea de treball i dinvestigació especialitzada lobjecte de la qual és lestudi del comportament dels actors jurídics en làmbit del dret, la llei i la Justícia. És una especialitat de la Psicologia que desenvolupa làmbit teòric, explicatiu i dinvestigació, així com laplicació, lavaluació i el tractament. És la més transversal de totes les branques de la psicologia i requereix coneixements de psicologia clínica, social, laboral i educativa. Comprèn lestudi, explicació, promoció, avaluació, prevenció i en el seu cas, assessorament i/o tractament daquells fenòmens ...

                                               

Sistema jurídic

El sistema jurídic reuneix les estructures i les modalitats de funcionament de les instàncies encarregades de laplicació de regles de dret, així com els serveis que emanen delles. El sistema jurídic comprèn així laparell jurisdiccional, però també laparell no jurisdiccional.

                                               

Tècnica normativa

La tècnica normativa o tècnica legislativa és la disciplina que estudia la composició i redacció de les lleis i altres disposicions normatives, amb la finalitat daconseguir un ordenament jurídic coherent i que garanteixi la seguretat jurídica.

                                               

Univers del discurs (dret)

L univers del discurs, en dogmàtica jurídica, és el conjunt de tots els casos o situacions que comparteixen una propietat. La propietat defineix el conjunt i determina els elements que en formen part. Per exemple, la propietat "entrada a un domicili aliè" defineix un univers del discurs que està format per totes les situacions en què es pot considerar que una conducta constitueix lentrada a un domicili aliè. LUD és un concepte que forma part del model danàlisi lògica de sistemes normatius, desenvolupat principalment per Carlos Alchourrón i Eugenio Bulygin en lobra Normative systems. Segons ...

                                     

ⓘ Dret

  • La Plataforma pel Dret de Decidir PDD és una agrupació de diverses entitats i membres de la societat civil d arreu de Catalunya. Set anys més tard, el
  • El dret consuetudinari, també anomenat usatges, usos o costums, és una font del dret que emana dels usos i costums. Són normes jurídiques que es desprenen
  • La dreta és un conjunt de filosofies i ideologies polítiques, que poden anar de l extrema dreta al centredreta, que s oposen a l esquerra política i que
  • El dret a la sexualitat és tot aquell dret que concerneix la sexualitat de les persones. La sexualitat és una de les manifestacions humanes que més ha
  • La Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar, abreviat CNUDM, en anglès United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS és un
  • reivindicar - la. El Dret de propietat és el més important dels drets que radiquen en les coses. La resta de drets sobre les coses deriven d aquest dret ja que
  • El dret d ús i el dret d habitació són dos drets reals de característiques comunes. Tot i que acostumen a regular - se conjuntament, constituixen drets diferents
  • Còdol Dret és una antiga colònia tèxtil, avui desapareguda sota les aigües del pantà de Sau, al municipi de Masies de Roda Osona de la qual encara se n
  • Els drets civils es distingeixen dels drets humans o els drets naturals en què aquests són drets que les persones tenen, mentre que els drets humans

Users also searched:

...

Maquetacio v13.pub Universitat dAndorra.

La Constitució andorrana reconeix el dret de lliure creació de partits polítics, avançar en el consens dafinitats bàsiques per tal denfortir lacord permanent. Consell General llei 14 2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets. El permís administratiu és el dret del personal del Comú dEncamp té el dret dobtenir un permís gon grau de consanguinitat o afinitat, o un familiar a. Reglament de permisos administrius.pdf Comú dEncamp. Tinguin interès els seus familiars fins el 4rt grau de consanguinitat o segon d​afinitat. Sota reserva del respecte dels drets fonamentals i constitucionals, l​agent.


...