Back

ⓘ Lingüística
                                               

Lingüística

La lingüística és la ciència que estudia la llengua natural. Estudia totes les manifestacions de la parla humana, és a dir, lestudi de la llengua en els vessants escrit i oral. En un sentit ampli, la lingüística és lestudi de les llengües humanes, i analitza el que tenen en comú i el que les diferencia. Un lingüista és, per tant, una persona que estudia les llengües. En un sentit més estricte, la lingüística soposa la gramàtica tradicional perquè aquesta última és normativa mentre que laltra és descriptiva. Mentre que la gramàtica jutja els enunciats en termes de ladequació a una norma don ...

                                               

Accent prosòdic

L accent és la prominència de la veu amb què es destaca una part duna paraula o una seqüència fònica. Segons les llengües, laccent consisteix en una major intensitat sonora, un augment de la durada, un canvi de to o una combinació daquests factors. Es pot distingir entre una síl laba tònica si té accent o àtona si no en té. No tots els mots tenen una síl laba tònica si es pronuncien dins la tira fònica. Per exemple, en la frase Ell es tombava al llit, els mots es i al no reben accent, resulten àtons.

                                               

Adequació

L adequació és el conjunt de recursos lingüístics que usem perquè un text sadapti al registre i la finalitat comunicativa per la qual ha estat pensat. En principi, un text és adequat la seva finalitat comunicativa si respon la pregunta "A qui vull escriure?". El receptor del text condiciona el grau de formalitat, ja que no escrivim de la mateixa manera si ens adrecem a un col lega de classe que a lalcalde de la població. Aquesta diferència, per exemple, es fa palpable en les fórmules de tractament, en les fórmules de salutació i de comiat, en el gènere home o dona; persona concreta o insti ...

                                               

Adquisició duna segona llengua

L adquisició duna segona llengua és el procés daprenentatge o adquisició duna segona i/o altra llengua. Una segona llengua es refereix a qualsevol llengua apresa a més de la primera llengua duna persona; encara que el concepte sanomene adquisició duna "segona" llengua, es refereix a qualsevol segona, tercera o subseqüent llengua. La major part dels investigadors de ladquisició duna segona llengua consideren el bilingüisme com al resultat daprendre una llengua, no el procés en si, i entenen el terme per a referir-se a tindre fluïdesa similar a un natiu. Els investigadores en camps com leduc ...

                                               

Alternança de codi

En lingüística, l alternança de codi és lalternança entre diverses llengües o varietats de llengua que realitzen els parlants en el text conversacional. Per als parlants que coneixen més duna llengua, resulta habitual alternar entre elles, fins i tot encara que en tinguin un coneixement limitat. Lalternança de codi és un dels fenòmens derivats del contacte de llengües, que cal no confondre amb altres com la interferència lingüística o el préstec, ni tampoc amb la tria de llengües. És evident que lalternança de codi és tan antiga com el contacte de llengües que porta al bilingüisme. Per exe ...

                                               

Alàlia

Alàlia és la "pèrdua de veu causada per una condició local dels òrgans vocals i, especialment, per lesions del nervi central o perifèric". Lalàlia és un trastorn classificat dins dels trastorns de la parla. Per tant, està determinada per la incapacitat parcial o completa dexpressar-se a través de la paraula. No obstant això, la persona afectada conserva loïda normal i lIntel lecte i en alguns casos pot expressar les seves idees per escrit perfectament. Per tant, lalàlia no és un simple retard en lavaluació verbal en el nen ja que és una relació que té lloc anormalment. Per tant, presenten ...

                                     

ⓘ Lingüística

  • Espanyola de Lingüística Arxivat 2010 - 08 - 12 a Wayback Machine.. La Lingüística Org. Informació sobre lingüística Departament de Lingüística General, Universitat
  • la sociolingüística, la lexicologia i altres branques de la lingüística La lingüística diacrònica o històrica data de finals del segle XVIII, es va
  • La lingüística computacional és un camp multidisciplinari de la lingüística i la informàtica que utilitza la informàtica per estudiar i tractar el llenguatge
  • condicions externes canviants. La normalització lingüística és un procés de reversió de la substitució lingüística que intenta afavorir que la llengua que ha
  • La lingüística general és la part de la lingüística que se centra en l estudi dels conceptes generals d aquesta ciència de manera genèrica, sense basar - los
  • La lingüística comparativa és la part de la lingüística que estudia les relacions entre les llengües i l evolució interna de cadascuna d acord amb una
  • sociolingüística. Les varietats lingüístiques es contraposen a l estàndard de la llengua. Hi ha diferents tipus de variació lingüística que es generen en funció
  • empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística Anàlisi lingüística de l organització. Pla de formació del personal per adequar
  • Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i va coincidir amb la celebració dels 15 anys de l aprovació de l actual Llei de política lingüística de
                                               

Llenguatge anumèric

Els llenguatges anumèrics són aquells llenguatges on no hi ha expressions per a referir-se als números. Les cultures amb llenguatges anumèriques que són exemplars: Els Munduruku solament compten els nombres enters de l1 al 5. Els Pirahã que indiquen solament "escassetat" "Hói", "una quantitat més gran" "Hoí" i "molt" "baágiso".

Llista didiomes per nombre de parlants natius
                                               

Llista didiomes per nombre de parlants natius

Aquest article és una llista de les llengües actuals de món amb més parlant ordenades per nombre de parlants nadius segons un estudi dEthnologue de 2013.

                                               

Be

"Be" té aquests significats: El domini.be Abreviatura del British English, una varietat de langlès Química: Be és el símbol del beril li. Zoologia: Mascle de lovella, anomenat també xai. Lingüística: Nom de la lletra b. Viccionari

                                               

Achí (desambiguació)

"Achí" té aquests significats: Achí és també una fruita tropical de Colòmbia El achí, un idioma de la família lingüística maia parlat a Guatemala. Ètnia dels achís, originaris de Guatemala. Rabinal Achí, una obra literària maia. Achí, un municipi del departament de Bolívar Colòmbia. El achi, joc destratègia abstracte de taule típic de Ghana.

Users also searched:

...

Resolucio contractual CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTICIA D.

Amb el mateix nombre descenes i lalternança del text vis à vis amb la mobilitat responsable amb les esmenes al Codi de la Circulació. Les veus que volen canviar lÀfrica Ara Andorra. Que aquesta tasca salterni amb altres o establir les pauses necessàries quan l​alternança qualificada del Codi penal o concordants. All Layers and Tables Hosted Cartografia Base v3. Número didentificació de la targeta sanitària Codi didentificació personal, o número dhistòria clínica, i o número del Sha de fomentar lalternança postural.


...