Back

ⓘ Cases del carrer Principal de Garriguella
                                     

ⓘ Cases del carrer Principal de Garriguella

Les Cases del carrer Principal de Garriguella són un conjunt dedificis del municipi de Garriguella que formen part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es troben al bell mig del veïnat de Garriguella Vella, a loest del nucli urbà de la població de Garriguella. En formen part els edificis dels números 4, 5, 6, 7, 9, 14 i 16, tots ells inclosos en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                     

1. Número 4

El número 4 del carrer Principal és un edifici unifamiliar entre mitgeres de planta rectangular, format per dos cossos adossats, amb dues zones de pati interiors. Presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuït en planta baixa i pis. la façana principal hi ha un gran portal darc rebaixat bastit amb maons, amb alguns carreus de pedra testimonials als brancals. El marxapeu també està obrat en pedra. Al pis, destaca un finestral amb sortida a un balcó exempt amb llosana motllurada i barana simple. Al costat hi ha una finestra. Ambdues obertures són darc rebaixat i es troben bastides amb maons disposats a sardinell. La façana està rematada amb una canalera de teula vidrada verda. Tota la construcció està bastida amb pedra sense treballar i fragments de material constructiu, tot lligat amb abundant morter de calç.

                                     

2. Número 5

El número 5 del carrer Principal és un edifici unifamiliar entre mitgeres de planta rectangular, amb una gran zona de jardí la part posterior, delimitat pel carrer Figueres. Presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuït en planta baixa i pis. la façana principal hi ha el portal daccés, darc rebaixat bastit amb maons. Al pis hi ha una finestra darc a nivell bastida amb maons, amb lampit de pedra pissarra. La façana està rematada per un ràfec de teula àrab i, al damunt, una canalera de teula vidrada verda. Tota la construcció està bastida amb pedra sense treballar lligada amb morter de calç.

Aquesta casa va ser bastida vers el segle xviii, com moltes altres daquest carrer. Lestructura arquitectònica del tram del carrer Principal de Garriguella Vella es deu la mateixa època. Del reduït nucli medieval del poble pràcticament no en queda res. Tot fou reconstruït durant el s. XVIII, en temps de lexpansió del conreu de la vinya, quan Garriguella produïa molt vi i dexcel lent qualitat.

Els pagesos portaven el vi fins al port de Llançà i era embarcat a Amèrica. La prosperitat del poble va fer que es construïssin grans cases de pedra, amb amplis cellers en els baixos per guardar el vi en les bótes i loli en les piles de pedra. Malauradament la sort de Garriguella durà poc i al segle xix arribaren els problemes pels vinyaters.

                                     

3. Número 6: Can Cremat

Ledifici del número 6 del carrer Principal és un edifici unifamiliar conegut com a Can Cremat, rehabilitat recentment sota la direcció de larquitecte Joan Viader de lEstudi Fuses-Viader, de Girona. De planta més o menys rectangular, presenta un gran jardí a laltra banda del carrer Correrola, on antigament hi havia cases, com es pot comprovar per les restes dobertures tapiades i les plaques amb els números 2 i 4 al carrer Correrola i 6 la plaça Gerisena. El jardí està comunicat amb ledifici a través duna terrassa oberta al nivell del primer pis, amb accés des de la casa. Té coberta de teula, a dues aigües en la crugia posterior i a una aigua sobre la façana, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal presenta, la planta baixa, un portal darc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra. La dovella clau presenta una inscripció illegible.

Al costat hi ha un altre portal de mig punt bastit amb carreus escairats. Al primer pis hi ha dos balcons exempts als laterals, un dells bastit amb maons, i una finestra balconera central, a més duna finestra. El segon pis presenta tres finestres la façana. La tanca que delimita la zona de jardí de la finca, situada davant de la plaça Gerisena, presenta diverses obertures tapiades. En concret es tracta dun portal bastit amb maons i una finestra bastida amb carreus desbastats. El portal daccés actual és rectangular i està bastit amb pedra i maons.

Tota la construcció està bastida amb pedra sense treballar i fragments de material constructiu, tot lligat amb abundant morter de calç.                                     

4. Número 7

Ledifici de forma cantonada entre el carrer Principal i la plaça Gerisena, que és el número 7 del carrer Principal, és un edifici unifamiliar de planta rectangular, format per dues crugies paral leles la façana principal. El cos davanter està format per planta baixa i pis, mentre que el posterior té dues plantes dalçada. Ambdues crugies tenen la coberta a un sol vessant de teula. La façana principal presenta dos portals darc rebaixat, construïts amb maons. El portal daccés principal té els muntants i el marxapeu bastits amb carreus ben desbastats. Al pis hi ha un balcó exempt damunt la porta daccés i dues finestres rectangulars bastides amb maons. Una delles presenta lampit de pedra motllurat. la mateixa planta, cal destacar les restes del brancal duna obertura, bastida amb carreus de pedra ben desbastats. La façana orientada la plaça presenta finestres darc rebaixat bastides amb maons i disposades en els diferents pisos. Tota la construcció està bastida amb pedra sense treballar lligada amb morter de calç. La façana de la plaça es troba arrebossada.

                                     

5. Número 9: Can Torres

És un edifici de planta rectangular format per dos cossos adossats, amb una gran jardí la part posterior. Ledifici principal està format per tres crugies perpendiculars la façana principal, presenta la coberta a dues aigües de teula i està distribuït en planta baixa i dos pisos. La façana principal té una porta dentrada bastida amb un gran arc de mig punt adovellat, amb els brancals de carreus ben escairats. Al primer pis trobem tres parelles de finestres gòtiques, formades per dos arquets trilobulats, amb les impostes decorades amb rosetes, i lemmarcament format per carreus de pedra ben escairats.

                                     

6. Número 14: Can Panseta

És un edifici entre mitgeres de planta rectangular, format per tres cossos adossats, amb pati interior. Ledifici principal està format per tres crugies perpendiculars la façana i està distribuït en planta baixa i pis. Presenta la coberta a dues aigües de teula. La façana principal presenta el portal daccés a linterior situat a lextrem nord-est. És dobertura rectangular, amb els brancals emmarcats amb carreus ben desbastats i la llinda plana, amb decoració central i inscripció gravada la pedra: "FRANCESCA GIFRE Y TROBAT ME FECIT/1692". La construcció es troba arrebossada, amb el sòcol decorat.

                                     

7. Número 16: Ca lHurtós

És un edifici de planta rectangular format per dos grans cossos adossats, amb la façana principal orientada al carrer Principal. Ledifici es complementa amb un altre cos de planta rectangular, que sadossa als altres dos per la part posterior. La casa presenta coberta a dues aigües de teula i està formada per tres crugies adossades en paral lel. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana principal presenta un portal daccés rectangular, amb els brancals bastits amb carreus i la llinda plana de grans dimensions.