ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78
                                               

Can Baulenes

Portal dovellat, amb un escut amb la data de construcció i el nom de la casa la dovella central. Moltes de les cases importants de Tona, tant al nucli urbà com a les masies tenen aquest escut gravat en pedra.

                                               

Casa al carrer Barcelona, 1 (Tona)

Casa de notables dimensions. la planta baixa hi ha tres grans portals de pedra treballada amb arc rebaixat. Al primer pis hi ha cinc balcons amb ferro forjat i obertures quadrangulars i a les golfes hi ha quatre finestres i un petit porxo amb dos ...

                                               

Casa al carrer Barcelona, 15 (Tona)

Edifici de planta baixa i dos pisos. la planta baixa hi ha dues obertures, una correspon la porta dentrada, de testera recta amb una llinda de pedra 1801 i carreus escairats i carejats als brancals; laltra obertura és una finestra de testera rect ...

                                               

Casa de Pere Molera

Edifici de tres pisos amb una gran entrada la planta baixa, una finestra al costat, un balcó duna sola obertura sobre la porta principal i una finestra doble sota teulada. La façana culmina amb una barbacana de bigues de fusta, entre les que hi h ...

                                               

Casa Nova del Planell

Mas de planta rectangular i coberta a dues aigües, situat sobre una superfície duns 271m2. Ledifici consta de planta baixa i primer pis, i les parets exteriors són daparell de pedra arrebossat. La façana principal es divideix en tres arcs sosting ...

                                               

Cinema i Cafè Orient

A principis del segle xx, la majoria de pobles instal laven un cafè i un cinema la plaça major. El més característic és doncs el seu emplaçament. Tipològicament respon a les construccions de maó obra vista, amb grans finestrals a banda i banda de ...

                                               

Conjunt del Barri (Tona)

Del conjunt del Barri, el primer nucli de població, sense cap estructura urbanística, que soriginà als seus peus del castell de Tona, encara en resten el mas Riumbau, Can Postius, el mas Barri i lesglésia de Santa Maria del Barri.

                                               

El Molí Vendrell

És una casa dun sol cos amb portal dovellat, coberta a doble vessant i barbacana. Laparell és de carreus irregulars disposats en filades, també irregulars. Les finestres semblen obertes posteriorment, ja que estan protegies per totxos als brancal ...

                                               

La Ferreria (Tona)

Casa de mitjanes dimensions format per varis edificis amb un cos central i posteriors afegits. Tota la teulada a dues aigües. Hi ha un portal adovellat, amb funcions de lliça, que té un petit escudet amb motius propis de ferraria, datat lany 1562 ...

                                               

Xemeneia de la Fàbrica Codina

Xemeneia de maó, més ampla la base que la part superior, acabada amb motllures de bossellet. Amb larquitectura del ferro es fomentà el funcionalisme, estil al què sadaptaren les noves naus industrials, mercats i fàbriques al utilitzat materials d ...

                                               

Casa de la Vila de Torelló

Es tracta dun edifici entre mitgeres situat en la parcel la que forma angle dinflexió del carrer de Sant Feliu i col locat de forma avançada en la plaça de la Vila. Això fa que ledifici tingui tres façanes vistes dins la trama urbana. Consta de p ...

                                               

Edifici Caixa de Pensions (Torelló)

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa, tres pisos i golfes. La coberta és a doble vessant amb pendent pronunciada amb el carener perpendicular la façana i té un ràfec de molta volada. la façana podem veure que cada pis està tractat ...

                                               

Casa Antoni Arumí

Casa mitgera de planta baixa i dos pisos, coberta a dues vessants. Totes les obertures presenten una mena de trencaaigües que té forma de frontó semicircular. la planta shi obre dues i al tercer tres. Com és freqüent en aquest tipus dedificis hi ...

                                               

Casa Bell-lloc

La casa Bell-lloc presenta la tipologia típica de les cases senyorials vigatanes amb lentrada principal molt marcada per una portalada renaixentista i la caixa descala solemne amb materials nobles. La casa engloba un cos posterior amb porxades i ...

                                               

Casa de Convalescència (Vic)

Edifici civil. Edifici assistencial de planta trapezoïdal amb un claustre al centre. Dues façanes són exemptes i les altres sadossen a lhospital i església dels Dolors. Consta de planta baixa i dos pisos amb obertures simètriques i rectangulars i ...

                                               

Casa Febrer

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos que conforma lentrega del carrer de les Carnisseries amb el carrer dels Argenters i que engloba dos cossos dedificació. La façana de la plaça del Canonge Collell correspon al cos d ...

                                               

Casa Magí Callís

Casa mitgera de planta baixa i tres pisos, cobert amb teula àrab a dues vessants. la planta hi ha un portal darc deprimit de pedra. Els pisos presenten gradació amb lalçada i cada un dels pisos està marcat per una mena de cornisa feta amb fals es ...

                                               

Casa Maria Orri

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de tres trams a cada un dels quals hi ha uns grossos portals darcs de mig punt. Es orientat a ponent i consta de planta baixa i dos pisos. A lextrem esquerre larc ha estat tapiat i ubica un portal i un ba ...

                                               

Casa Vilarrubia

Edifici civil. Casa de pisos que consta de planta baixa i tres pisos. Al sector Nord-oest presenta tres portals, un dels quals és tapiat i el de lextrem dret més alt que laltre, són dovellats amb carreus poligonals. la part superior hi ha uns òcu ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer Gurb, 32-36 (Vic)

Edificis civils que consten de planta baixa, dos pisos i golfes. Estan coberts a dues vessants per bigues de fusta, rajola i teula aràbiga; els ràfecs dels dos edificis estan diferenciats. Les façanes guarden un cert ordre en la composició vertic ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer Gurb, 71-73 (Vic)

Edificis civils. Cases entre mitgeres que consten de planta baixa i dos pisos. Són de planta rectangular i cobertes a dues vessants, els ràfecs, independents, estan resolts a manera de cornisa. El conjunt és fruit de la unió de dues cases, per ai ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer Sant Francesc, 23-43 (Vic)

Conjunt dedificis civils. Són quatre cases entre mitgeres, cobertes al mateix nivell amb coll de biga que separa cada tram. Consten de planta baixa i dos pisos. la planta sobren grossos portals, un dells reformat núm. 39, una sola finestra al pri ...

                                               

Conjunt dhabitatges al carrer Sant Pere, 104-108 (Vic)

Conjunt de cinc cases entre mitgeres. Aquestes consten de planta baixa i dos pisos i estan cobertes amb teula àrab, a dues vessants. Guarden una gran unitat quant a estructura: sobren en portal darc carpanell la planta i només en un dells shi obr ...

                                               

Edifici a la rambla de lHospital, 13 (Vic)

Edifici format per una planta baixa i un pis superior. La façana principal es divideix en tres cossos, essent el central el que predomina respecte els dos laterals. Les obertures també estan distribuïdes simètricament. Als dos cossos laterals hi ...

                                               

Edifici dapartament Puig-Porret

L Edifici dapartament Puig-Porret és una obra de les darreres tendències de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Edifici Telefònica (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. la planta baixa presenta un portal darc de mig punt amb una cartel la al centre. També shi obren tres finestres amb reixa i ampit. Al primer pis hi ha un balconet ...

                                               

El Molí del Llobet

Edifici civil. Construcció de planta rectangular, situada sobre un talús de la riba dreta del Gurri i orientada de Nord a Sud. Consta de soterranis, on hi ha les moles, el primer pis, on hi ha el portal daccés, i uns porxos la part superior que s ...

                                               

Habitatge al carrer del Remei, 24

Edifici civil. Casa dhabitatges que consta de planta baixa i dos pisos. la planta shi obren quatres portals rectangulars, un dells amb arc escarser. Al primer pis hi ha quatre balcons rectangulars amb llosanes dobra i baranes de ferro forjat. Al ...

                                               

Habitatge al carrer del Remei, 6 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgera que consta de planta baixa i dos pisos. la planta hi ha un gros portal rectangular amb la llinda de pedra i datada i la dreta una finestra amb la reixa de ferro forjat. La distribució del primer i segon pis són i ...

                                               

Habitatge al carrer Fusina, 14 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i tres pisos. Coberta en teula aràbiga a dues vessants. La façana presenta un portal rectangular i un altre darc rebaixat la planta, tots recoberts destuc i que donen pas als establime ...

                                               

Habitatge al carrer Fusina, 26 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i coberta amb teula aràbiga a dues vessants. la planta hi ha dos portals darc escarser formant un fris de pedra. La mida de les obertures disminueix amb lalçada. Els dos pis ...

                                               

Habitatge al carrer Fusina, 3 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Coberta amb teula aràbiga a dues vessants i el carener paral lel la façana. la planta shi obren dos portals rectangulars que imiten la pedra. Als pisos shi obren b ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb i rambla del Carme

Casa que forma xamfrà i està construïda seguint lorografia de lantic camí. Consta de plata baixa, dos pisos, i golfes. La façana de la Rambla segueix un eix de composició amb el portals darc rebaixat de la planta. Als pisos shi obren balcons amb ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 103 (Vic)

Casa entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. És de planta rectangular coberta a dues vessants amb teula àrab. La façana presenta dos eixos de composició vertical, on les obertures disminueixen amb alçada. La planta presenta un ampli portal r ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 24 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i tres pisos. És coberta amb teula àrab a dues vessants. Lobertura de la planta i les dels dos pisos marquen un eix de composició vertical, però la tercera planta sobre una galeria dar ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 43-45

Edificis civils. Conjunt dhabitatges entre mitgeres. Consten de planta baixa i dos pisos. Els edificis segueixen la curvatura original del carrer. Són de planta rectangular i coberts a diverses vessants i amb els ràfecs amb colls de biga de fusta ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 46 (Vic)

Edifici civil. Casa dhabitatges entre mitgeres. Consta de planta baixa i dos pisos. És de planta rectangular i coberta per una terrassa. Presenta un eix de composició vertical. la planta shi obre un ampli rectangular amb decoracions i inscripció ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 66 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos. Són de planta rectangular i coberta a dues vessants, amb un petit ràfec amb colls de biga de fusta. Presenta un eix de composició vertical no centrat. la planta shi obren ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 70

Cases mitgeres de planta baixa i dos pisos. Són de planta rectangular i cobertes a dues vessants, amb un petit ràfec amb colls de biga de fusta. Presenten una certa unitat amb dos eixos de composició verticals, no centrats. la planta shi obren do ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 79 (Vic)

Casa mitgera de planta baixa i dos pisos, lalçat dels quals i les mides dels badius disminueix amb lalçada. És de planta rectangular i coberta a dues vessants. Presenta un eix de composició vertical respecte a lobertura principal de la planta bai ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 86

Casa mitgera que consta de planta baixa, primer pis i segon pis oberta al carrer per una galeria. És de planta rectangular i coberta a dues vessant. Presenta un eix de composició vertical respecte a lobertura de la planta baixa i el pis. No obsta ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu i Jaume I (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres situada en una cantonada. Es de plantya rectangular i la part més allargada correspon al C/ Jaume I el Conqueridor. Consta de PB i dos pisos coberta amb teula aràbiga a diverses vessants. la planta hi ha moltes ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 15 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgera que consta de planta baixa, quatre pisos i coberta a dues vessants amb teula aràbiga. La part de la façana de la planta és revestida per carreus de pedra i shi obren dos portals, un de gran i laltre de més petit ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 28 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que fa xamfrà entre dos carrers. Consta de PB i tres pisos i està coberta a diversos nivells. la planta hi ha un gros portal rectangular i una porteta petita tot protegit per una tauleta construcció recent de pi ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 46 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de PB dos pisos i golfes, cobertes a dues vessants amb teula aràbiga. la planta presenta tres portals darc rebaixat formats per dovelles, dos destinades a establiments comercials i un a porteria. El prime ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 85 (Vic)

Edificis civils. Conjunt dhabitatges que consten de PB i tres pisos, coberts a dues vessants amb teula aràbiga. Ambdós guarden una estructura similar que consisteix en un portal gran i un de petit la planta, emmarcats per dovelles de pedra i un d ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 21 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos amb el carener paral lel la façana. Lestructura dels pisos és simètrica però la mida disminueix amb lalçada. la planta sobre un portal i una finestra rectangular apaïsada. ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 53 (Vic)

Edifici civil de planta quadrada que fa xamfrà amb el pati de lesglésia del Roser. Consta de planta baixa i dos pisos. Les dues façanes visibles són simètriques. la façana que dóna al carrer hi ha un portal darc rebaixat i una font decorada amb u ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 6 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos, coberta amb el carener paral lel la façana. La planta, reformada, presenta dos portals: un garatge i una porteta petita. Els pisos són marcats per impostes destuc, el prim ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 64 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i dos pisos, amb el carener paral lel la façana i el voladís poc ampli. la planta hi ha un gros portal darc deprimit i llinda de fusta. Al primer pis, un esvelt balcó amb llosana de pe ...